Uxi tnuꞌu ni tatnuni Suꞌsi ma


Basado en Exodo 20:2-17

1. Saña kúu Suꞌsi Iya Tátnuni ma. Ñatuu na in-ka Suꞌsi ni koo.

2. Máko ndaneꞌe ni ni-in ja xnani ni Suꞌsi, te máko jinkuiñi jiti ni ja ndachiñuꞌu ni. Vaa maa in-ni sa kúu Suꞌsi ndija, te ñatuu kúni sa ja sukan ko saꞌa ni.

3. Kava respetu ni nuu sa ja kúu sa Suꞌsi ndija a, máko ndakuneꞌe ñaꞌa ni saneé sañuu.

4. Konaꞌa ni ja iyo in kivi ni tatnuni sa ja ma satniñu ni, iñu kivi iyo ja satniñu ni te kivi ku-uja ma te ndatatu ni. 

5. Konaꞌa ni ja kava respetu ni nuu yuva nuu siꞌi ni te kuandetu ni nuu de.

6. Máko kaꞌni ni in-ka ñayii.

7. Máko kivi nduu ni jiꞌin ñayii ñatuu ni tnandaꞌa jiꞌin ni ma.

8. Máko sakuiꞌna ni.

9. Máko kaꞌan tnuꞌu ni ja sa-uꞌvi ni in-ka ñayii.

10. Máko ndiyo ini ni veꞌe nevaꞌa in-ka ñayii ma, te ni máko ndiyo ini ni ñasiꞌi in-ka tee, xi ndevaꞌa-ni nawa nevaꞌa de ma.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.