Na in ka kuu sa

Saña chi ka ka'an sa sa'an ñuu savi ñuu Magdalena Peñasco ma, te ja ka kuni sa kúu ja na koo in nuu kuu jin ndani'i ñayii ma jaku ja ka'an siki sa'an ñuu savi ma. 

Suni ka kuni sa ja koo jaku ja kuu ka'vi o sa'an ñuu savi, ji'in ja na koo tna jaku video ja kuu konde'ya o xi ja koniniso'o o, sukan-va'a máko naa sa'an ñuu savi ñuu Magdalena ma.

 

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.